Terms & Conditions


In onderstaande algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Switchcase: Het bedrijf ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84183365 0000, gevestigd te Utrecht (3561 GE) aan de Aidadreef 113;

Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Switchcase een overeenkomst sluit;

Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Switchcase en de huurder;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere door Switchcase gesloten overeenkomst;

Case: de door de huurder gekozen case;

Reparatiekosten: het bedrag dat nodig is om de koffer in de oorspronkelijke staat te herstellen, dit bedrag is minimaal € 20 (zegge: twintig euro) en maximaal de nieuwwaarde van de koffer.

1. Toepasbaarheid:

1.1. Op alle met Switchcase gesloten overeenkomsten, alsmede op alle verrichte (rechts)handelingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

1.2. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

1.3. Indien in deze algemene voorwaarden bepalingen zijn opgenomen die afwijken van de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.

1.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval in goed overleg de nietige bepaling vervangen, zodat de nieuwe bepaling zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de nietige bepaling.

1.5. Switchcase heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. De wederpartij verklaart bij voorbaat akkoord te gaan met eventuele wijzigingen of aanvullingen. De wijzigingen treden in werking op een door Switchcase bekend te maken tijdstip of zodra de wijzigingen aan de wederpartij zijn medegedeeld.

2. Het sluiten van de overeenkomst

2.1. Huurder krijgt voor de duur van de overeenkomst de beschikking over de gekozen zaak in die zin dat er sprake is van een huurovereenkomst volgens titel 4, afdeling 1 tot en met 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2.2. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Switchcase.

2.3. De huurder verkrijgt geen enkel ander recht op de zaak dan de huur.2.4. Huurder komt met Switchcase overeen dat de dienstverlening aanvangt voor het einde van de bedenktijd. De huurder doet tevens uitdrukkelijk afstand van zijn herroepingsrecht.

2.5. De huurder behoudt zich, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, het recht voor de overeenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen tot drie dagen voor aflevering van de zaak. Een dergelijke kennisgeving kan worden gedaan per e-mail, naar het e-mailadres: info@switchcasenow.nl, of via Whatsapp op het nummer +31 6 10 18 18 31.

3. Begin en einde van de overeenkomst

3.1. De huurder huurt de gekozen koffer voor de bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen en betaalde periode, ook wel de huurperiode genoemd. Deze huurperiode is minimaal drie dagen en maximaal dertig dagen. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Switchcase de huurder schriftelijk informeren wanneer de koffer zal worden afgeleverd.

3.2. Op aanvraag kan een langere huurperiode dan dertig dagen worden overeengekomen.

3.3. Hoewel de opgegeven levertijden door Switchcase zoveel mogelijk in acht worden genomen, gelden deze slechts bij benadering en binden Switchcase niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opgegeven levertijd nimmer te beschouwen als fatale termijn.

3.4. De overeenkomst gaat in op de eerste dag van de door huurder aangegeven huurperiode. De overeenkomst eindigt, zonder dat opzegging is vereist, wanneer de huurperiode is verstreken.

3.5. De huurder draagt er zorg voor dat hij op de laatste dag van de huurperiode het gehuurde overhandigt aan Switchcase of een door Switchcase ingeschakelde vervoerder. Indien de huurder niet op de afgesproken tijd en plaats aanwezig is, brengt Switchcase € 20,- (zegge: twintig euro) als onkosten in rekening.

3.6. Indien de huurder de huurperiode wil verlengen, dient dit tijdig, doch uiterlijk vierentwintig uur voor de afgesproken ophaaltijd, te worden gemeld. Een dergelijke melding kan via e-mail, naar het e-mailadres: info@switchcasenow.nl, of via Whatsapp op het nummer +31 6 10 18 18 31.

3.7. De huurder zorgt ervoor dat de koffer leeg kan worden opgehaald. De huurder dient alle persoonlijke eigendommen uit de koffer te hebben gehaald voor het ophalen.

4. De huurprijs

4.1. De huurder betaalt de huurprijs bij het sluiten van de overeenkomst.

4.2. De huur wordt betaald via iDeal, Creditcard, SEPA, Bancontact, Google Pay of Sofort. Elke andere manier van betalen is uitgesloten.

4.3. Als de huurder de koffer voor het einde van de huurperiode terugbrengt, verandert de huurprijs niet. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie.

4.4. Indien de huurder de koffer niet tijdig, dat wil zeggen op de laatste dag van de huurperiode, terugbezorgt, is de huurder aan Switchcase de huurprijs pro rata per dag verschuldigd voor elke dag dat de koffer langer wordt bewaard, inclusief een boete van 20 % van de dagelijkse huurprijs.

4.5. Bij overschrijding van de huurperiode met meer dan vierentwintig dagen wordt het gehuurde geacht te zijn vernietigd. Huurder is in dat geval gehouden de nieuwwaarde van het gehuurde aan Switchcase te vergoeden.

5. Tijdens de overeenkomst

5.1. De huurder zal zich op het moment van het aangaan van de overeenkomst als een goed huurder gedragen.

5.2. De koffer is uitsluitend bestemd voor gebruik door de huurder. Het is niet toegestaan om de koffer uit te lenen of te verhuren. Bij overtreding van dit verbod is de huurder aan Switchcase een boete verschuldigd van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro).

5.3. De zaak blijft te allen tijde eigendom van Switchcase. De huurder verkrijgt geen rechten over de zaak anders dan de overeengekomen huurprijs.

5.4. De huurder mag geen wijzigingen aan de zaak aanbrengen. Bij overtreding van dit verbod is de huurder aan Switchcase een vergoeding verschuldigd gelijk aan de herstelkosten van de zaak.

5.5. Schade aan de zaak dient binnen 24 uur aan Switchcase te worden gemeld. Indien deze schade is ontstaan buiten het normale gebruik van de koffer, is de huurder aan Switchcase een vergoeding verschuldigd gelijk aan de herstelkosten van de koffer.

5.6. Verlies of diefstal wordt binnen 24 uur gemeld bij Switchcase. Bij verlies of diefstal van de koffer aan het einde van de huurperiode zal de huurder een vergoeding betalen voor de herstelkosten van de koffer.

5.7. Indien de huurder de koffer in gebruik neemt, geldt dit als bewijs dat deze naar behoren functioneert en geen gebreken of beschadigingen vertoont. Gebruik van de koffer door de huurder is voor risico van de huurder. De huurder is tevens verantwoordelijk voor het tijdig, doch uiterlijk binnen twaalf uur melden van eventuele gebreken of schade.

5.8. Indien de huurder Switchcase niet tijdig op de hoogte stelt van bovenstaande gebreken, gaat Switchcase ervan uit dat de gebreken zijn veroorzaakt door het gebruik van de huurder.

6. Overmacht

6.1. Indien Switchcase de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen door een oorzaak die buiten haar macht ligt, zowel in het bedrijf van Switchcase als in de door haar ingeschakelde derden, wordt de verplichting tot nakoming van de overeenkomst opgeschort totdat Switchcase nog de overeenkomst kunnen nakomen, zonder dat de huurder aanspraak kan maken op nakoming en/of schadevergoeding.

7. Persoonsgegevens

7.1. Alle persoonsgegevens van de inlener worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8. Klachten

8.1. Indien de huurder klachten heeft, kan de huurder contact met ons opnemen via e-mail, naar het e-mailadres: info@switchcasenow.nl. De klacht van de huurder zal zorgvuldig worden behandeld.

9. Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1. Op deze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Op het moment dat je op de betaalknop hebt geklikt, geef je toestemming om de overeenkomst in te laten gaan voordat de wettelijke bedenktijd van 14 dagen is verstreken. Dit doe je zodat we je zo snel mogelijk van dienst kunnen zijn. Ook doe je afstand van je wettelijk herroepingsrecht. Wij hanteren een herroepingstermijn van drie dagen voor levering van uw zaak.